Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

TEHETSÉGGONDOZÁS A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A Tompa Mihály Református Általános Iskolában a tehetséggondozó munka komplex tehetségfejlesztő program alapján működik.

A program szakmai vezetője Székelyné Amászta Enikő ECHA diplomás szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus, az intézmény igazgatóhelyettese.

A program szakmai támogatója Dr. Balogh László professzor úr, a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének nyugalmazott tanszékvezetője, egyetemi docens, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége elnöke.

A program háttere

A program elsődleges célja a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűdjének rendszerszerű fejlesztése az alábbi területeken:

 • keresztyén értékrend közvetítése, református gyökereink erősítése
 • reményteljes jövőkép kialakítása, magyarságtudat erősítése
 • a gyermekek képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése a leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerek, eszközök alkalmazásával
 • a tehetséges tanulók erős oldalának fejlesztése és a tehetséggel összefüggő gyenge oldalának kiegyenlítése
 • személyiségfejlesztés – motiváció, feladat iránti elkötelezettség, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra
 • értékálló, korszerű tudásátadás
 • esélyegyenlőség megteremtése, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
 • önálló tanulás képességének megszerzése, információ tudatos kezelése
 • infokommunikációs eszközök eszközszintű használata
 • egészséges versenyszellem kialakítása

A program célcsoportja az 5-8. osztályos korosztály.

Bevezető szakasz (1-2. osztály): A tehetségfejlesztő programnak nem képezi részét. Ebben a szakaszban a legfőbb feladat az alapkészségek elsajátítása, magabiztos olvasási, írási, számolási készségek kialakítása. A keresztyén magatartásformák, szokások megismerése. A tehetség ígéretek felkészítése a tehetségfejlesztő programban való részvételre.

Alapozó szakasz (3-4. osztály): A felső tagozatban kezdődő komplex tehetségfejlesztő program beválogató szakasza. Érdeklődési körnek megfelelő tanórán kívüli tevékenységek széles kínálatából választhatnak a tanulók tehetségük kibontakozatása érdekében.  4. osztályban megkezdődik a tehetségígéretek felkutatása, a tanév végén megtörténik a beválogatás.

Felső tagozat (5-8. osztály): A tanórai komplex tehetségfejlesztő program megvalósulásának szakasza.

 

A program megvalósulása: A tanulók a délelőtti tanórákon csoportbontásban, differenciált képességfejlesztő csoportokban tanulják a matematika, magyar nyelv, irodalom és angol nyelv tantárgyakat évfolyamonként 3-3 csoportban (sávos oktatás). A gazdagítás tanórai megvalósításának alapja, hogy a tehetséges tanulók kiemelkedő képességeikből adódóan gyorsabb tempóban képesek elsajátítani az ismereteket. Így egy-egy téma sokoldalú megközelítésére, több gyakorlásra nyílik lehetőség. Ebből adódóan mélyebb és átfogóbb tapasztalatokat szerezhetnek a tanulás során, melyben nagy hangsúlyt helyezünk gondolkodásuk, kreativitásuk fejlesztésére. A csoportok nem állandóak, lehetőség van az átmenetre egyik képesség szerint bontott csoportból a másikba, a tanulók teljesítményétől függően félévkor és év végén, egyéni kérésre év közben is. 

A délelőtti órákon elsődleges cél a tantervi követelmények minél magasabb szinten való teljesítése. Ennek érdekében egyénre szabott fejlesztést alkalmazunk. A tananyag gyorsabb elsajátítása lehetőséget biztosít a differenciált egyéni munkára, többletismeret szerzésére.

A délutáni foglalkozások szerves egységet alkotnak a délelőtti tanítási órákkal, azt kiegészítik, illetve más oldalról közelítik meg. Érdeklődésüknek megfelelően kapnak lehetőséget az egyéni fejlődésre matematika, angol nyelv, magyar nyelv, irodalom, informatika, a társadalomtudományok, valamint a művészetek és a sport területein. Kiemelt szerep jut a képességfejlesztésnek és a helyes tanulási stratégiák elsajátításának.

Bekerülés a programba: A tehetséges tanulók azonosítása és beválogatása a programba az osztályfőnök, a diákot tanító pedagógusok, a tehetségkoordinátor és a pszichológus összehangolt munkája során valósul meg. A tehetség azonosítása több lépcsőben történik:

 1. Objektív információgyűjtés (eredmények): A tanuló 4. osztályos félévi és év végi átlaga. Érdemjegye matematika, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. Versenyeredményei.
 2. Szubjektív információgyűjtés (vélemények): A tanulót tanító pedagógusok, az osztályfőnök véleménye.  A szülők véleménye, igénye. A tanuló véleménye, igénye. A kortársak véleménye.
 3. Pszichológiai mérés: 4. évfolyamon a tanév végén pszichológiai mérésekre kerül sor, melyet  Dr. Balogh László professzor úr végez az alábbi területeken: - figyelem (mennyiségi és minőségi mutatók); - memória (verbális és figurális); - logika;  

- problémamegoldó gondolkodás.

A tanulók programba való beválogatására az összetett szempontrendszer együttes alkalmazásával kerül sor. A mérési eredmények és a vélemények ismeretében a programfelelős tesz javaslatot a tehetségcsoport kialakítására.

                                                                                              

                                                               Székelyné Amászta Enikő

                                                                 igazgatóhelyettes, tehetségkoordinátor

Hozzászólások